Textismul pe subiecte în contrast cu manualismul

TEXTISMUL PE SUBIECTE ÎN CONTRAST CU MANUALISMUL

DIFERITE metode de studiu biblic sunt folosite pe larg; și în mod firesc se ridică întrebarea cu privire la faptul care dintre acestea este cea mai plăcută Domnului și cea mai folositoare poporului Său. Toți copiii adevărați ai lui Dumnezeu sunt de acord că Biblia trebuie studiată; însă nu toți sunt de acord în ceea ce privește metoda după care să se facă un astfel de studiu. Unii susțin că trebuie studiată numai Biblia fără oricare alte ajutoare; alții că ea trebuie studiată prin intermediul ochelarilor crezurilor, iar alții că trebuie studiată cu ajutorul învățătorilor, mai ales a „Profeților al Doilea” (1 Corinteni 12:28), a Bătrânilor Generali, pe care Dumnezeu i-a ridicat să dea poporului Său hrană la timp.

Printre studenții Bibliei luminați este inutil să subliniem faptul că crezurile nu sunt rezonabile, nu sunt practice și nu sunt scripturale, după cum se dovedește abundent că nu este potrivit și folositor studiul Scripturii prin ochelarii crezurilor. Mulțumim lui Dumnezeu că acești studenți au avansat destul de mult în Lumină ca să cunoască acest lucru, și că prin urmare ei înlătură crezurile ca ajutoare la studiul Bibliei! Dar printre unii dintre acești studenți ai Bibliei există îndoieli în ceea ce privește care este cea mai bună dintre celelalte două metode, pe care le numim Manualism și Textism pe Subiecte. Aceste două metode de studiu biblic le vom compara și contrapune în acest articol.

Ceea ce se numește Studiu Biblic „Deschis” în mare parte înlocuiește Studiul Biblic „Berean” în anumite cercuri. Folosim termenii Manualism și respectiv Textism pe Subiecte pentru a desemna aceste două metode de studiu biblic. Credem că acești termeni evidențiază mai complet prin comparare și contrastare aceste metode de studiu decât termenii Studiu Biblic „Deschis” și Studiu Biblic „Berean”. O definire și o explicare a acestor termeni ne va ajuta să vedem că acesta este cazul. Prin Manualism se înțelege metoda de studiere a cărților din Biblie capitol după capitol și verset după verset, în mod special de o adunare la întrunirile sale obișnuite. Astfel unele adunări ce studiază Biblia vor lua din când în când o carte dintre Evanghelii, sau una dintre Epistole sau una dintre Profeți și o vor studia capitol după capitol și verset după verset. Într-un astfel de studiu, desigur, Biblia este folosită, însă nu ca o carte de texte, ceea ce este, ci ca un manual, ceea ce nu este. De aceea numim o astfel de practică Manualism. Prin Textism pe Subiecte se înțelege un studiu logic, ordonat, progresiv și complet al subiectelor Bibliei pe care îl face o adunare cu dovezi și texte explicative pentru fiecare punct adus alături din orice parte a Bibliei. Ca exemplu de Textism pe Subiecte ne-am putea referi la o adunare care studiază un volum din „Studiile în Scripturi”, unde un subiect general este prezentat într-o manieră logică, ordonată, progresivă și completă, cu texte doveditoare și explicative culese din mai multe părți ale Bibliei. De aceea termenii Studiu Biblic „Deschis” și Studiu Biblic „Berean” nu sugerează atât de bine contrastul dintre cele două metode, precum termenii care sunt folosiți în subiectul acestui articol.

Se înțelege de la sine că ceea ce vom spune despre Manualism nu se aplică la tot studiul și citirea Bibliei care se face individual și în particular. Pentru a se familiariza cu textele, aspectele la suprafață și faptele generale ale Bibliei, pe care orice copil al lui Dumnezeu ar trebui să le cunoască, de exemplu istoriile, îndemnurile, promisiunile și preceptele sale, citirea cărților Bibliei capitol după capitol și verset după verset este necesară și profitabilă, deși nu acesta este cazul cu studiul particular al Bibliei în ceea ce privește doctrinele, profețiile și tipurile sale (PT 1938, pag. 29). Însă primul fel de studiu ar trebui făcut în particular, și nu în adunare. Nu prea putem numi Manualism astfel de citire și studiu în particular; căci nu se folosește Biblia ca manual. Manualismul presupune întrebuințarea Bibliei ca manual, și în general vorbind, se aplică la întrebuințarea sa ca manual în adunare.

De asemenea Manualismul nu înseamnă studiul textului, al contextului sau al pasajelor paralele ale unui verset la care se face referire într-un manual cu privire la Biblie; pentru că un astfel de studiu textual, contextual și al pasajelor paralele este necesar pentru a înțelege cum este folosit în Scriptură versetul analizat, toate acestea aruncând lumină asupra versetului însuși. Astfel vedem că, în general vorbind, subiectul nostru se limitează la studiul în adunare, dacă, în general vorbind, din studiul particular al Bibliei lăsăm la o parte studiul doctrinar, profetic și tipic. Care dintre aceste metode ar trebui întrebuințate în adunare? Noi credem că Textismul pe Subiecte este metoda ideală și potrivită pentru studiile în adunare. O examinare a ambelor metode va justifica o asemenea convingere.

Biblia nu este un Manual

În primul rând, împotriva Manualismului subliniem faptul că Biblia, deși este o carte de texte, nu este un manual, și de aceea nu trebuie să fie folosită ca atare. A o folosi în așa fel ar presupune a o folosi greșit; întocmai cum, de exemplu, cuiele nu ar trebui folosite drept mâncare, chiar dacă unii oameni le înghit, pentru că cuiele nu sunt mâncare. Tot așa și Biblia nu ar trebui folosită ca manual pentru că nu este un manual. De ce spunem noi că Biblia nu este un manual? Pentru că un manual este un tratat sistematic, progresiv și complet pe un oarecare subiect.

De exemplu, o carte de aritmetică pregătită corect este un manual de matematică, deoarece subiectele sale sunt aranjate în mod sistematic, progresiv și complet. Mai întâi emite principiile și axiomele sale generale; apoi tratează despre semnele sale; apoi desfășoară adunarea, apoi scăderea, apoi înmulțirea, apoi împărțirea; apoi aplică aceste lucruri la numerele simple, apoi la fracții, apoi la numere compuse și factori, apoi la zecimale etc. Iar mai departe elucidează procentajul, dobânda, rădăcina pătrată, rădăcina cub etc., până acoperă întregul său subiect. Prin urmare își tratează conținutul într-un mod sistematic, progresiv și complet; de aceea este un manual. Aceleași remarci generale se vor aplica la toate celelalte manuale corect pregătite, de ex. cele cu privire la limbă, artă, știință, istorie, filozofie, teologie etc.

Dar oricine este familiar cât de cât cu Biblia știe că ea nu este un tratat sistematic, progresiv și complet pe un subiect. Mai degrabă, Scripturile sunt mai complicate și înconjurate de mister decât o sută de ghicitori chinezești laolaltă. Cu această remarcă desigur că nu vrem să spunem că nu avem reverență față de Scripturi, pe care cu cea mai mare reverență le acceptăm ca pe Revelația lui Dumnezeu pentru noi. Mai degrabă noi aici exprimăm un fapt pe care istoria îl dovedește clar, și pe care cei mai mulți din poporul lui Dumnezeu îl știu; pentru că însăși Biblia învață hotărât faptul că nu este sistematică (Isaia 28:9-13), și că în multe locuri vorbește vag și acoperit (Matei 13:34, 35; Marcu 4:11, 12; 1 Corinteni 2:7; 13:12). Ea nicăieri nu își tratează subiectele în mod sistematic, progresiv și complet. Mai degrabă așa cum învață Isaia 28:9-13, ea își dă ideile cu privire la feluritele sale subiecte „puțin aici, puțin acolo” împrăștiate „puțin aici, puțin acolo” printre alte subiecte. Dacă Dumnezeu ar fi conceput Biblia ca un manual, El ar fi pregătit-o astfel. Textele la care ne-am referit mai sus dovedesc faptul că Biblia a fost în așa fel alcătuită încât să își ascundă înțelesul mai adânc de oameni în general, și să facă necesar ca să existe interpreți speciali (Efeseni 4:11-16) numiți să îi ajute pe cei corespunzători să înțeleagă diferitele aspecte ale doctrinelor, profețiilor și tipurilor sale, și aceasta numai pe măsură ce devin cuvenite (Matei 13:9-17), pentru a îndeplini partea activă a planului lui Dumnezeu. Așadar Biblia fiind o carte de texte și nu un manual ar trebui să fie tratată și folosită nu ca un manual ci ca o carte de texte. Prin urmare Manualismul nu este pedagogic, și de aceea este o metodă greșită de studiu al Bibliei.

Rezultatele nefavorabile ale Manualismului

Acest aspect complicat al construcției Bibliei face Manualismul să fie un lucru prea greu de întreprins pentru cei mai mulți studenți ai Bibliei; căci în cele mai multe cazuri le lipsește abilitatea și timpul de trebuință pentru ducerea sa la îndeplinire. În plus, este destul de ineficient. Manualismul a fost încercat timp de mai multe secole, iar rezultatul a fost că multe învățături și crezuri contradictorii s-au prezentat lumii precum că sunt întemeiate pe Biblie – un fapt care a determinat pe mulți oameni să creadă că Scripturile sunt ca vioara proverbială la care oricine poate cânta orice melodie. Acele adunări care iau o carte din Biblie și o studiază capitol după capitol și verset după verset ajung adesea la tot atâtea opinii cu privire la înțelesul multor versete câți membri sunt în aceste adunări. Mai mult, în conformitate cu voința divină, diferite Scripturi nu pot fi deschise până la timpul lor cuvenit, atunci când Dumnezeu, cu excepția unor aspecte minore, după ce Apostolii au adormit i-a folosit permanent pe anumiți „Profeți al Doilea, pe anumiți Bătrâni Generali ai Bisericii, adică pe membrii Stelelor, pentru a deschide aceste aspecte de sezon (Efeseni 2:20; 3:5; Matei 24:45-47; Apocalipsa 1:3, 20; 19:10; 22:8-10).

Mai departe, acele adunări care au urmat Manualismul în studiul Bibliei, în cele mai multe cazuri fie au luat-o cu totul razna în speculații deșarte fie au dobândit foarte puțină cunoștință în privința valorii reale de-a lungul liniilor doctrinare, profetice și tipice. Și mai departe, sunt produse multe erori cu care mulți se pângăresc – un fapt care a determinat adunările înțelepte care l-au folosit să renunțe la el. Acesta dă multora o ocazie râvnită de a-și arăta talentele presupuse de a „săpa lucruri minunate în Scripturi”, care, pentru siguranța lor proprie și a celorlalți, ar face bine să își înfrâneze înclinațiile speculative și eronate. Acesta de asemenea îi dă lui Satan prilejul de a vârî pe gât multe erori celor neglijenți, deoarece el știe bine cum să umple mințile docile cu aceste erori, și să îi provoace să le prezinte în adunare.

Este chiar mai neînțelept de a studia Biblia ca manual într-o adunare decât ar fi pentru câțiva studenți, care doresc să studieze astronomia, să refuze ajutorul unui învățător competent și a unui manual de astronomie, iar în schimb să studieze cerurile cu propriile eforturi neajutorate, ceea ce oricare persoană bine informată știe că ar fi aproape lipsit de rezultate. Și chiar de fiecare dată când se câștigă o oarecare binecuvântare prin această metodă, se va găsi că acest lucru s-a datorat aproape întotdeauna ideilor care au fost dobândite, nu prin Manualism, ci cu ajutorul obținut din Textismul pe Subiecte. De aceea, toate aceste raționamente ne obligă să conchidem că Manualismul nu este o metodă bună de studiu biblic ca să fie folosită de poporul lui Dumnezeu.

 Textismul pe Subiecte adevărat în contrast cu cel fals

Revenind la Textismul pe Subiecte aflăm că acesta nu are niciunul dintre aspectele neplăcute pe care le găsim în Manualism. Atunci când cineva folosește discuțiile pe subiecte ale acelor „Profeți al Doilea” pe care Domnul i-a folosit ca să pregătească manuale pe subiecte biblice pentru poporul Său, acela cu siguranță întrebuințează pedagogic construcția specifică a Bibliei. Prin Textism pe Subiecte nu ne referim la toate discuțiile pe subiectele Bibliei. Acele pregătite de cei care nu sunt „Profeți al Doilea” cu siguranță vor duce în eroare. Însă acele pregătite de către Bătrânii Generali fideli pe care Dumnezeu i-a întrebuințat în Seceriș să dea hrană la vreme cuvenită Bisericii Generale, sunt foarte profitabile pentru studiul Bibliei. Nu știm nimic egal cu cele șase volume de „Studii în Scripturi” și „Umbrele Tabernacolului” pentru Textismul pe Subiecte (anumite Volume din Epifanie și articole din Adevărul Prezent pentru care au fost pregătite întrebări bereene de asemenea pot fi întrebuințate foarte profitabil); pentru că aici găsim subiectele principale ale Scripturilor, adunate de „puțin aici, puțin acolo”, tratate sistematic, progresiv și complet, întregite de citate abundente din Scriptură de „puțin aici, puțin acolo”, întregul arătând armonia dintre fiecare pasaj și doctrină din Biblie cu sine însăși, cu toate celelalte pasaje și doctrine din Biblie și cu caracterul lui Dumnezeu, Răscumpărarea, faptele și obiectivele planului lui Dumnezeu.

Textismul pe Subiecte nu înseamnă că aceste scrieri trebuie acceptate cu mintea goală și fără întrebări; ci înseamnă că acestea trebuie să fie studiate ca manuale; că trebuie de cugetat la ideile lor, și acceptate numai atunci când sunt găsite armonioase cu ele însele, cu toate pasajele și doctrinele din Scriptură și cu caracterul lui Dumnezeu, Răscumpărarea, faptele și obiectivele planului lui Dumnezeu. De asemenea, nu le-am recomanda fraților să studieze orice scrieri care nu sunt în armonie cu aceste „Studii”, indiferent de ce persoane sau asociații ar fi publicate. Așadar, Textismul pe Subiecte pe care îl recomandăm este de tip restrâns, adică în principal numai acela care vine de la aceia care au fost membri ai Stelelor și ale căror scrieri fac parte din Adevărul Parousiei sau sunt în armonie cu el.

Noi credem că frații care urmează altă cale pierd timp valoros, atrăgându-și de asemenea un mare pericol, și sunt prejudiciați mai mult sau mai puțin. Textismul pe Subiecte adevărat studiază Biblia; pentru că analizează cu grijă diferitele texte citate și explicate, iar din lumina lor combinată adună Adevărul Bibliei complet asupra fiecărui subiect. Astfel îl aprovizionează pe studentul Bibliei cu idei biblice bine rotunjite; și cei care așa studiază Biblia învață să înțeleagă în echilibru corect doctrinele, preceptele, promisiunile, îndemnurile, istoriile, profețiile și tipurile Bibliei așa cum nimeni altcineva nu le poate înțelege. Aceștia nu numai învață să înțeleagă ceva despre Biblie, ci ei învață să înțeleagă însăși Biblia. Pentru ei ea devine o carte vie. Paginile sale dau Adevăr satisfăcător pentru minte și inimă așa cum nimic altceva nu poate da.

Textismul pe Subiecte este biblic și practic

Textismul pe Subiecte ca metodă de studiu este în mod evident idealul Bibliei. Relatarea despre predica lui sf. Pavel și despre iudeii bereeni care studiau dovedește acest lucru (Faptele 17:10-12). Pavel nu le-a recomandat să ia Biblia și să-i „sape” conținutul pentru ei înșiși. Nici ei nu au făcut acest lucru. Procedura care era urmată este aceasta: Pavel le explica anumite subiecte scripturale în mod sistematic, progresiv și pe deplin, cum ar fi faptul că Isus este Mesia, faptul că El a murit în locul nostru etc., dovedind și ilustrând acestea cu diferite texte și fapte scripturale. Nici măcar atunci nu au început bereenii să studieze o carte din Biblie ca să găsească aceste lucruri; ci ei „cercetau în fiecare zi”, adică urmăreau „puțin aici, puțin acolo” în Scripturi, căutând Scripturile împrăștiate aici și acolo și pe care le menționa sf. Pavel pentru studiul lor. Și nici nu acceptau cu mintea goală și fără întrebări explicațiile lui sf. Pavel. Mai degrabă ei le verificau prin cercetarea Scripturilor ca să vadă dacă lucrurile acelea erau așa. Nu este de mirare că Scripturile vorbesc despre ei că erau nobili! Nu este de mirare că Scripturile spun că această metodă a câștigat pe mulți dintre ei la credința în Adevăr! Și nu este de mirare că metoda de învățare a lui sf. Pavel, și metoda lor de a studia subiecte cu texte din Scriptură ca dovezi, adică Textism pe Subiecte, a fost numită Studiu Biblic Berean! De aceea Faptele 17:10-12 dovedesc aceea că Textismul pe Subiecte este Scriptural, adică metoda bereană de Studiu Biblic.

Textismul pe Subiecte nu doar este în armonie cu structura specifică a Bibliei, adică o folosește ca pe o carte de texte nu ca pe un manual, și nu este numai metoda pe care o recomandă Biblia; ci este și în armonie cu funcția „Profeților al Doilea” din Biserica Generală, precum și cu funcția „învățătorilor al treilea” din bisericile locale. Acelora pe care Domnul îi alege să prezinte hrana la timp aceasta le oferă ocazia favorabilă de a furniza manuale pe subiecte scripturale cu texte doveditoare potrivite pentru Biserica generală; și oferă învățătorilor locali manualele corespunzătoare pentru a le folosi ca să învețe adunările în studiul din adunare (a se vedea și E9, pag. 120-128). Astfel Textismul pe Subiecte este metoda ideală pentru învățători în Biserică, și îi echipează cel mai bine pentru lucrul lor în interesul fraților.

Așadar este de asemenea metoda ideală de studiu pentru adunare. Drept manual nu le pune în mâini o colecție de literatură atât de complicată încât aproape oricine o interpretează greșit (Isaia 28:13; Faptele 8:27-35); însă le pune în mâini manuale pe care ei sunt în stare nu numai să le înțeleagă, ci și să le folosească cu mare profit pentru clarificarea Bibliei. Aceasta le oferă o apărare contra unui bătrân local sau a altora care ar putea încerca să-i învețe eroare. Pentru întrebuințare continuă le oferă cărți de referință de mare valoare; și le oferă ajutorul celor mai competenți învățători pentru a le îndruma cugetele către concluzii corespunzătoare. În timp ce le oferă ajutorul de care au nevoie le respectă individualitatea făcându-i responsabili să gândească pe cont propriu, să analizeze, să probeze și să încerce învățăturile care le sunt prezentate. Așadar aceasta este metoda ideală pentru adunare.

În cele din urmă rezultatele sale sunt roditoare. Așa cum cu mult timp în urmă a adus binecuvântări mari pentru nobilii bereeni, tot așa acum aduce binecuvântări mari pentru cei care gândesc și acționează asemenea lor. Cel mai bine informați și dezvoltați creștini nu sunt acei cărora li se predică încontinuu, nici cei care studiază Biblia ca pe un manual – căci în general aceștia au căzut în diferite cerneri, după cum se arată acum din toate părțile; însă cel mai bine informați și dezvoltați studenți ai Bibliei sunt cei care au folosit drept metodă a lor de studiu biblic Textismul pe Subiecte adevărat – nu Manualismul.

Aceste cugetări ne îndeamnă să conchidem că poporul lui Dumnezeu va face bine să ocolească Manualismul și să cultive Textismul pe Subiecte. Manualismul, ca parte a celei de-a șasea „Arme de Măcel” [Ezechiel 9:2, n.e.], Revoluționarismul, încă face prăpăd printre cei nestatornici din poporul Adevărului (E5, pag. 136). Să evităm să folosim această Armă de Măcel. Să folosim Textismul pe Subiecte aprobat divin în studiul literaturii Adevărului, a „cornului cu cerneală de scriitor”; căci este calea binecuvântării prezente și ne ajută să dobândim viața viitoare.

PT, №477, 1965, 34-36

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.