Știați?

ȘTIAȚI CĂ? mai mult de 2000 de ani în urmă Dumnezeu a dat  prin profetul Daniel o descriere clară a timpurilor în care noi acum trăim?

Știați că, Biblia referindu-se la prezent ca la „timpul sfârșitului” (Daniel 12:9), semnifică, nu distrugerea pământului literal („pământul rămâne pentru totdeauna” ― Eclesiastul 1:4), ci sfârșitul dispensației actuale, după care va veni Domnia Păcii (Zaharia 14:9, 11; Isaia 9:6, 7)?

Știați că, în timpul sfârșitului (1) mulți vor alerga încoace și încolo; (2) cunoștința va crește; (3) cei înțelepți [«Teama (reverența) de DOMNUL este începutul înțelepciunii» ― Psalmii 111:10] vor înțelege; (4) dar nimeni dintre cei stricați nu va înțelege; (5) în acel timp Mihail [Cristos] se va ridica [își va începe domnia]; (6) și va fi un timp de necaz, cum nu a mai fost de când a fost vreo națiune (Daniel 12:9, 4, 10, 1)?

Știați că, Sir Isaac Newton, marele filosof creștin, care a murit în anul 1727 e.n., sprijinindu-se tocmai pe această profeție a spus: „Nu m-aș mira dacă într-o zi oamenii vor călători cu viteza de 50 de mile pe oră”?

Știați că, Voltaire, marele filosof necredincios, care a murit în 1778 e.n., când se știa mult mai mult despre puterea aburului, disprețuind această profeție a Cuvântului lui Dumnezeu, a declarat că Sir Isaac Newton era fără minte când a făcut afirmația de mai sus?

Știați că, această prezicere de a „alerga încoace și încolo” se împlinește cu voi și cu alții când călătoriți cu mașina, corabia,  trenul, avionul etc.?

Știați că, în decursul ultimilor 100 de ani călătoria rapidă pe uscat, pe apă și în aer a devenit universală și că viteza călătoriei a crescut foarte mult, până astăzi oamenii pot zbura cu avionul de reacție cu mult mai repede ca sunetul?

Știați că, în armonie cu această profeție, cunoștința este înmulțită foarte mult? ― că abia acum patru secole în urmă analfabetismul era atât de general, încât, Parlamentul Englez a adoptat o lege care era prevăzută pentru membrii săi care nu puteau să citească; în timp ce acum capacitatea de a citi și scrie este generală, chiar și printre cele mai sărace clase sociale?

Știați că, nici una dintre cele mai mari Societăți Biblice sau Societăți de Tractate din present nu și-a început activitatea până în 1804, deoarece până atunci masele nu prea aveau nevoie să citească.

Știați că, o înțelegere corectă a Cuvântului lui Dumnezeu nu numai că adaugă înțelepciune înțelepților, ci și „face înțelept pe cel simplu” (Psalmii 19:7)?

Știați că, Dumnezeu a promis că în acest „timp al sfârșitului” cei înțelepți [față de Dumnezeu ― nu înțelepți în felul lumii] ar trebui să înțeleagă lucrurile până acum tainice din planul și din Cuvântul Său (1 Corinteni 3:18-20) și că „nimeni dintre cei răi nu va înțelege” (Daniel 12:10)?

Știați că, ordinea socială actuală este departe de a fi satisfăcătoare pentru orice persoană bună ― bogată sau săracă ― deși nici un mijloc uman nu este în măsură să organizeze și să introducă o ordine socială mai bună?

Știați că, în curând Cristos va introduce un aranjament social mai bun, perfect; și că El ne-a învățat să așteptăm, să veghem și să ne rugăm pentru acea Împărăție; spunând, „Rugați-vă, ― vie Împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ”? Dacă v-ați unit sincer în această rugăciune, vă veți bucura de dovezile că împlinirea ei este aproape.

Știați că, despre Veacul Milenar se vorbește ca despre „Ziua lui Isus Cristos” (Filipeni 1:6); și că Apostolul Petru se referă la aceasta în Faptele 3:19, 21, ca la „timpuri de restabilire a tuturor lucrurilor, despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinților Săi profeți din vechime”?

Știați că, Sf. Petru aici declară că aceste binecuvântări nu vor fi înainte ci după a Doua Venire a lui Isus?

Știați că, profețiile și semnele care acum vestesc a Doua Venire a lui Cristos sunt mult mai clare decât cele care au marcat Prima Sa Venire?

Știați că, scoaterea evreilor din toate națiunile și reașezarea multora din ei în Palestina este încă un semn al încheierii Veacului Evanghelic și că Împărăția lui Dumnezeu este aproape (Ieremia 16:14-16; Romani 11:25-32, 15; Luca 21:25-32)?

Știați că, a Doua Venire a lui Cristos este tot așa de diferit așteptată de oameni cum a fost Prima Sa Venire? și că ziua Sa vine pe neașteptate asupra lumii (Luca 17:26-30; 1 Tesaloniceni 5:2-6)?

Știați că, scopul și felul celei de-a Doua Veniri a Lui Cristos sunt în general înțelese greșit? ― că venirea Lui conform Bibliei înseamnă binecuvântarea tuturor familiilor pământului (Geneza 12:3; 22:16-18)?

Știați că, Ziua Judecății va fi o zi de 1000 de ani, nu o zi de 24 de ore (2 Petru 3:7, 8)? ― și că cuvântul judecată include un proces pentru corectare precum și pentru o evoluare și sentință?

Știați că, marea majoritate a omenirii nu a avut niciodată vreun proces de judecare, deoarece ei au murit în ignoranța totală de singurul nume dat sub cer prin care ei pot fi mântuiți (2 Corinteni 4:4; Faptele 4:12)?

Știați că, în timpul zilei celei mari de încercare sau judecată a lumii (Mileniul) cei din Biserică care au fost aleși dintre oameni, vor fi împreună cu Cristos Judecătorii lumii ( 1 Corinteni 6:2)? ― și că ei vor fi regi și preoți ai lui Dumnezeu, și ca sămânță a lui Avraam vor binecuvânta toate familiile pământului (Apocalipsa 20:4; Geneza 22:18; Galateni 3:8, 16, 29)?

Știați că Ziua de Judecată de 1000 de ani are tocmai scopul de a face ca cunoașterea Domnului să umple tot pământul așa cum apele acoperă marea, pentru a deschide ochii înțelegerii oamenilor și pentru a le destupa urechile ca să poată auzi mesajul de îndurare a lui Dumnezeu și să vadă „adevărata Lumină, care luminează pe fiecare om ce vine în lume” (Isaia 11:9; 35:5; Ioan 1:9)?

Știați că Isus a achitat plata ― moartea (Romani 6:23) ― pentru toți, pentru a asigura tuturor o POSIBILITATE DEPLINĂ de a câștiga viața veșnică prin credință și ascultare (1 Timotei 2:4-6; Faptele 3:22, 23)?

Știați că Cristos „este ispășirea [satisfacția] pentru păcatele noastre, și nu doar pentru ale noastre [păcatele Bisericii], ci și pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2:2; 1 Timotei 4:10)?

Știați că Biblia învață atât doctrina Alegerii cât și doctrina Harului Liber ― alegerea Bisericii în timpul Veacului Evanghelic, și harul liber pentru lume în general în Veacul Milenar? și că această armonie, între aceste două doctrine atât de mult timp presupuse a fi în conflict, poate fi clar arătată în Scripturi?

Știați că suntem acum în „secerișul” sau sfârșitul (Matei 13:39, 40) Veacului Evanghelic, în care Turma Mică (Luca 12:32) este completată? ― și că Împărăția lui Dumnezeu este introdusă de „marele timp de strâmtorare” (război, anarhie etc. ― Țefania 1:14-18; Matei 24:21, 22; Iacov 5:1-8; Evrei 12:25-28), care va nivela societatea, va supune mândria și va pregăti calea pentru domnia lui Cristos ― „sub întregul cer” (Daniel 2:28, 44; 7:13, 14, 18, 22, 27)?

Știați că deși „ziua Domnului” vine ca un hoț peste întreaga lume, totuși frații lui Cristos nu vor fi în întuneric (Luca 21:34, 35; 1 Tesaloniceni 5:2-6)?

Știați că a venit timpul ca toți servitorii lui Dumnezeu, toți care se tem (au reverență față) de El, atât mici cât și mari, ca să declare mesajul „Domnul Dumnezeul cel atotputernic domnește … pentru că a venit nunta Mielului și soția lui s-a pregătit” (Apocalipsa 19:5-7)?

Știați că Mielul și Mireasa Sa (cei 144.000) acum stau pe Muntele Sion (Apocalipsa 14:1; Obadia 1:21) și exercită putere asupra națiunilor (Apocalipsa 2:26, 27); că în curând dorința tuturor națiunilor va veni (Hagai 2:6-9) în Domnia Păcii, când nu vor mai învăța războiul (Isaia 2:2-4; Mica 4:1-4)?

Știați că predomină foamete ― nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci de auzire [înțelegere] a Cuvântului lui Dumnezeu (Amos 8:11)?

Știați că mulți slujitori predică despre orice alt subiect decât Evanghelia, în timp ce unii dintre ei neagă căderea, răscumpărarea și o restabilire viitoare, atât de clar învățată în Biblie, și predau în schimb Evoluția, chiar negând inspirația Bibliei?

Știați că noi vă putem oferi literatură utilă cu privire la toate aceste subiecte, care, în orice caz, vă vor trimite nu spre crezurile și opiniile oamenilor failibili, oricât ar fi ei de buni, ci spre cuvintele Domnului nostru, a Apostolilor și profeților? ― „Încât credința voastră să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:5, 9-14)?

Știați că multe persoane creștine ajută în mod voluntar la Slujirea Stindardul Bibliei (interdenominațională), în activitatea sa pentru toți oamenii la promovarea studiului biblic și la dezvoltarea în asemănarea cu Cristos?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.