Venirea Guvernului Teocratic al pământului

 • IEHOVA Dumnezeu a promis în repetate rânduri în Biblie că societatea Lumii Noi a pământului va fi organizată sub un guvern teocratic mondial (adică, un guvern al lui Dumnezeu ― „Și Iehova va fi împărat peste tot pământul, în ziua aceea”, când „împărăția este a lui Iehova și el stăpânește peste națiuni”; Zaharia 14:9; Psalmii 22:28, Versiunea Standard Americană).
 • Iehova îl va avea pe Isus Cristos ca reprezentant și locțiitor al Său (Matei 28:18), în control deplin și absolut ― „i s-a dat domnie și glorie și o împărăție, ca toate … să îl servească; domnia lui este o domnie veșnică, … împărăția sa una care nu va fi distrusă” (Daniel 7:13, 14).
 • Guvernarea pe care Dumnezeu o instituise în Israel a fost o teocrație: Dumnezeu a fost adevăratul lor Rege și ei erau guvernați de legea Lui, chiar dacă alții cârmuiau sub El (1 Cronici 29:23; 2 Cronici 13:8). Bătrânii celor douăsprezece seminții supravegheau treburile semințiilor.
 • Dumnezeu a pregătit o seminție preoțească, seminția lui Levi, care servea interesele religioase ale tuturor. De asemenea, El a trimis din când în când judecători și profeți în Israel în calitate de mesageri ai Săi speciali. Ca Dumnezeul Legământului lui Israel, El a supravegheat treburile lor ― i-a făcut să prospere, i-a eliberat de dușmani și le-a condus eforturile când l-au ascultat, dar i-a dezaprobat permițându-le să meargă în captivitatea temporară a vrăjmașilor zădărnicindu-le eforturile când ei nu-L ascultau (Leviticul 26:1-46; Deutoronom 28:1-68).
 • Atâta timp cât Israel a privit către Iehova și l-a acceptat ca Conducătorul lui, a prosperat; El l-a izbăvit de asuprire și a luptat pentru el; El a făcut multe miracole pentru el.
 • Cât de bine va fi când toată omenirea va avea noul său guvern, cu Creatorul lor Atotînțelept, Atotdrept, Atotiubitor, Atotputernic în calitate de Dumnezeul Legământului lor! Aceasta va fi într-adevăr partea bucuriei sale în societatea Lumii Noi care va fi în curând stabilită, când Împărăția lui Dumnezeu va veni pe pământ, iar voința lui va fi făcută pe pământ așa precum este în cer!
 • Israel în calitate de națiune va fi prima dintre națiuni care va veni în armonie cu noua ordine de lucruri pe pământ ― „Iehova de asemenea va salva corturile lui Iuda întâi” (Zaharia 12:7, Versiunea Standard Americană, n.e.). Ierusalimul pământesc va fi rezidit în întregime locul său din vechime (Ieremia 30:18; această profeție deja se împlinește), și statul lui va fi restabilit ca la început sub prinți sau judecători; căci Iehova a promis, „Îți voi restaura judecătorii ca prima dată și sfătuitorii tăi ca la început; după aceasta vei fi numită Cetatea dreptății, cetatea credincioasă” (Isaia 1:26). „Iată, un împărat [Cristos, Cap și Corp] va domni cu dreptate și prinții [Avraam, Isaac, Iacov și toți ceilalți Vrednici Bătrâni, și de asemenea Vrednicii Tineri ― toți înviați din morți ― Psalmii 45:16; Galateni 3:6-9; Evrei 11:1-40] vor conduce cu judecată” (Isaia 32:1).
 • Totuși, înainte ca acel guvern mare și nou al pământului (pentru care guvernul dătătorului legii iudaice, Moise, cu prinții și judecătorii săi, a fost doar un tip) să-și poată începe stăpânirea, este necesar ca marele Rege Mesia să-și exercite puterea Sa mare și să supună națiunile (Psalmii 2:1-12; 110:1-7; Apocalipsa 2:26, 27; 11:17).
 • Din această cauză, marele Timp de Strâmtorare, în care imperiul lui Satan va fi complet răsturnat, este în prezent pe pământ (Daniel 2:35, 44; 12:1; Matei 24:21; Țefania 3:8, 9; Apocalipsa 11:18; 19:15).
 • În acest mare Timp de Strâmtorare, Iehova va „clătina toate națiunile”, și va înlătura toate lucrurile care n-au fost zidite pe adevăr și dreptate; după aceea „dorința tuturor națiunilor va veni” (Hagai 2:7; Evrei 12:26-28).
 • Iehova va face „războaiele să înceteze până la marginea pământului; el frânge arcul și retează sulița în bucăți; el arde carul în foc”. El va spune atunci omenirii: „Liniștiți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, voi fi înălțat printre păgâni, voi fi înălțat pe pământ” (Psalmii 46:9, 10).
 • „Și ei își vor bate din săbii fiare de plug, și din sulițele lor prăjini de curățat pomi; nu va ridica națiune sabie împotriva altei națiuni, nici nu vor mai învăța războiul. Dar ei vor ședea, fiecare om sub via sa și sub smochinul său; și nimeni nu-i va înspăimânta; fiindcă gura lui Iehova al oștirilor a vorbit”(Isaia 2:2-4; Mica 4:1-4, Versiunea Standard Americană, n.e.).
 • Ce utopie glorioasă la nivel mondial va fi ― atunci când societatea din Lumea cea Nouă va fi organizată sub un guvern teocratic mondial de către Iehova, cu Hristos și Biserica Sa, Soția Mielului, conducând din împărăția spirituală (Apocalipsa 19:7; 21:2, 9; 22:17), și Vrednicii înviați ca reprezentanți pământești (Luca 13:28)!
 • Nu este de mirare că Biblia îl menționează ca pe „timpurile de restabilire a tuturor lucrurilor, despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinților Săi profeți din vechime”(Faptele 3:19-21)! Prin marea Sămânță a lui Avraam, Сristos și Biserica „toate familiile pământului vor fi binecuvântate” (Geneza 12:3; 22:16-18; 28:14; Galateni 3:8, 16, 29). „Atunci ochii orbilor se vor deschide și urechile surzilor se vor destupa” (Isaia 35:5). „Și locuitorul nu va spune: Sunt bolnav; poporului care locuiește în ea îi va fi iertată nelegiuirea”(Isaia 33:24). „Poporul tău ― ei toți vor fi drepți: vor stăpâni pământul pentru totdeauna” (Isaia 60:21).
 • Atunci „tabernacolul lui Dumnezeu va fi cu oamenii, și el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. Și Dumnezeu va șterge fiecare lacrimă din ochii lor; și nu va mai fi moarte, nici întristare, nici plângere, nici nu va mai fi durere, pentru că lucrurile dintâi s-au dus (Apocalipsa 21:3, 4, după redarea autorului, n.e.). Dumnezeu a promis, „pe cât este de adevărat că eu trăiesc, tot pământul va fi umplut cu gloria lui Iehova” (Numeri 14:21, DBY, n.e.). „Pe toți stricații îi va nimici” (Psalmii 145:20; Apocalipsa 21:8); „Cei care se răzvrătesc vor fi nimiciți împreună … cei care fac răul vor fi tăiați; cei drepți vor moșteni țara și vor locui acolo pentru totdeauna”; „toată nelegiuirea își va închide gura” (Psalmii 37:38, 9, 11, 28, 29; 107:42).
 • Ce bucurie deci să „așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care locuiește dreptatea [Isus și Biserica, puterile de conducere religioasă din Mileniu și societatea umană organizată sub conducerea teocratică, bazată pe adevăr, dreptate și iubire, în loc de eroare, nedreptate și egoism care prevalează în «această lume rea» ― Galateni 1:4]” (2Petru 3:13; Isaia 65:17-25; Apocalipsa 21:1-27; 22:1-21)!
 • Conform profeției Biblice, care se împlinește din ce în ce mai mult în zilele noastre, Dumnezeu va stabili în curând guvernul Său teocratic, domnia Sa de pace și binecuvântare, peste tot pământul!

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.