Pământul Nou

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, „o generație trece și altă generație vine, dar pământul [planeta noastră] rămâne pentru totdeauna” (Eclesiastul 1:4; Psalmii 119:90)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, „Dumnezeu însuși care a format pământul [planeta noastră] … nu l-a creat în zadar [pentru a fi distrus de foc literal, sau altfel], l-a format pentru a fi locuit” (Isaia 45:18)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, Dumnezeu l-a creat pe Adam, „primul om” (nu ca ființă spirituală, dar ca ființă umană), „din pământ, pământesc” (1 Corinteni 15:45, 47; Ioan 3:31), l-a format (nu din substanțe spirituale, dar) „din țărâna pământului”, și „i-a suflat în nări suflarea vieții [ebraică, vieți]; și omul a devenit un suflet viu” (Geneza 2:7; Numeri 31:28; 1 Petru 3:20)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, Dumnezeu i-a promis lui Adam și neamului său o locuință pe pământ (Geneza 1:28), nu în cer ― o locuință in cer a fost promisă doar Bisericii, și Isus nu le-a pregătit-o decât după înălțarea Sa (Ioan 14:1-3; Evrei 10:34; 1 Petru 1:3, 4)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, singura Biserică adevărată trebuia să fie formată (indiferent de rasă, stare socială sau sex ― Galateni 3:28) din acei care vor urma pașii lui Isus (1 Petru 2:21), vor prezenta corpurile lor umane lui Dumnezeu ca sacrificii vii (Romani 12:1), și vor deveni noi creaturi (2 Corinteni 5:17); care, pentru a trăi și a domni cu Isus (Apocalipsa 20:4, 6; 5:9, 10) în cer ca ființe spirituale, vor omorî prin Duhul faptele trupului uman (Romani 8:13), vor lupta lupta cea bună a credinței (1 Timotei 6:12), și vor deveni morți cu El și vor suferi cu El cu credincioșie până la moarte (2 Timotei 2:11, 12; Romani 6:3; Apocalipsa 2:10)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, așa cum Isus este Divin, tot așa „turma mică”, „mireasa, soția Mielului” (Luca 12:32; Apocalipsa 21:2, 9; 19:7), este shimbată de la natura umană la natura Divină la înviere (1 Corinteni 15:49-54; 1 Ioan 3:2; 2 Petru 1:4), pentru că „nu pot carnea și sângele [natura umană] să moștenească împărăția lui Dumnezeu; nici putrezirea [lucrurile stricăcioase] nu moștenește neputrezirea”?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, cei „aleși”, „aleși din lume” (Ioan 15:19) în timpul Veacului Evanghelic, vor fi folosiți de Dumnezeu în Veacul Milenar, „timpurile restituirii tuturor lucrurilor” (Faptele 3:21), ca sămânța lui Avraam, la binecuvântarea tuturor familiilor pământului (celor nealeși; Geneza 12:3; 22:18; 26:4; 28:14; Galateni 3:8, 16, 29), ca și ei, „rămășița [restul] oamenilor, să îl caute pe Domnul” (Faptele 15:14-17)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, Isus este ispășirea [satisfacția], nu doar pentru păcatele Bisericii, dar și pentru păcatele întregii lumi deasemenea (1 Ioan 2:2); că El „a fost făcut puțin mai prejos decât îngerii, pentru suferirea morții … ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru fiecare om” (Evrei 2:9); că El a murit pentru toți (2 Corinteni 5:14, 15), „s-a dat pe sine însuși rșscumpărare pentru toți, ca să fie mărturisit la timpul cuvenit” (1 Timotei 2:6); că Dumnezeu este deci „Salvatorul tuturor oamenilor, mai ales al celor care cred” (1 Timotei 4:10); că Dumnezeu „dorește ca toți oamenii să fie salvați [din condamnarea morții adamice ― Romani 5:12-21; 1 Corinteni 15:21-26], și să vină la cunoașterea adevărului” (1 Timotei 2:4; Isaia 29:18, 24) la cunoașterea lui Isus, „calea, adevărul și viața” (Ioan 14:6), „fiindcă nu este niciun alt nume sub cer, dat printre oameni, prin care trebuie să fim salvați” (Faptele 4:12), „adevărata Lumină, care luminează pe fiecare om ce vine în lume” (Ioan 1:9, Luca 2:10), care în timpul domniei Sale de o mie de ani pe pământ (Apocalipsa 20:2- 4, 6; 5:10) „va atrage pe toți oamenii” la Sine (Ioan 12:32) și fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi că Cristos este Domnul (Filipeni 2:10, 11; Isaia 45:22, 23)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, Iehova a promis: „Dar pe cât este de adevărat că eu trăiesc, tot pământul va fi umplut cu gloria” mea (Numeri 14:21), care „va fi revelată, și toată făptura o va vedea împreună”, când El face locul picioarelor Sale glorios [pământul este scaunul figurativ al picioarelor Lui ― Isaia 66:1; Faptele 7:49], și „toate marginile pământului vor vedea salvarea Dumnezeului nostru” și-L vor venera (Isaia 60:13; 40:5; 52:10; Psalmii 67:7)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, seminței lui Avraam după trup i-a fost promisă o parte a acestui pământ (nu cer!) ca proprietate veșnică a lor (Geneza 13:15; 17:8; Amos 9:15)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, Dumnezeu va distruge în cele din urmă pe toți cei care fac rău cu voia (Psalmii 145:20; Isaia 1:28; Ezechiel 18:4,  20; 1 Corinteni 3:17; 2 Petru 2:12), inclusiv pe însuși diavolul (Evrei 2:14; Isaia 14:15; Ezechiel 28:18, 19), în lacul de foc (care ilustrează simbolic distrugerea eternă, „moartea a doua” ― Apocalipsa 20:13, 14; 21:8; Matei 25:41, 46; Iuda 1:7), și astfel toți „făcătorii de rău vor fi stârpiți; dar cei ce așteaptă pe Domnul, ei vor moșteni pământul. Căci încă puțin timp și cel rău nu va mai fi, da, cu atenție vei lua aminte la locul lui și nu va mai fi. Dar cei blânzi vor moșteni pământul. … Fiindcă toți cei binecuvântați de el vor moșteni pământul. Cei drepți vor moșteni țara și vor locui în ea pentru totdeauna. Așteaptă pe Domnul și ține calea lui și el te va înălța pentru a moșteni țara, când cei stricați sunt stârpiți, vei privi aceasta. Călcătorii de lege vor fi stârpiți împreună” (Psalmii 37:9-11, 22, 29, 34, 38; Proverbe 2:21, 22; Isaia 60:21)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, „cerul și pământul vor trece” (Matei 24:35; Apocalipsa 6:14), dar aceasta nu înseamnă că locuința eternă a lui Dumnezeu din cer și locuința eternă ― pământul ― pe care El a rânduit-o omenirii în general ― cu excepția Bisericii ― vor fi distruse și astfel nu va lăsa niciun loc de locuit pentru El și creaurile Sale, pentru că cerurile și pământul literale vor rămâne pentru totdeauna (2 Corinteni 5:1; Eclesiastul 1:4)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, întocmai cum „vechea lume” (ordinea de lucruri între oameni înainte de Potop) „a pierit fiind potopită cu apă” (2 Petru 2:5; 3:6), dar pământul literal a rămas, tot așa „această lume de acum” (sau ordinea de lucruri ― Galateni 1:4; 2 Timotei 4:10; Tit 2:12), cu cerurile și pământul său (puterile lui false laice și religioase), este „rezervată focului”, este pentru a „trece cu zgomot mare”, este pentru a fi „mistuită de focul geloziei mele [zelului lui Dumnezeu]” (2 Petru 3:7, 10-12; Țefania 1:18; 3:8; Hagai 2:6,7; Evrei 12:26-28), însă pământul literal trebuie să rămână „pentru că atunci Eu [Dumnezeu] voi da din nou popoarelor [celor care vor rămânea după „foc”] o limbă pură [un mesaj curat], ca toți să cheme numele DOMNULUI, să îi servească într-un singur gând” (Țefania 3:9)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, în „lumea ce are să vină” (noua ordine de lucruri ― Evrei 2:5), conform promisiunii lui Dumnezeu, vor fi „ceruri noi [noi puteri religioase de conducere ― împărăția lui Cristos] și un pământ nou [societatea umană organizată pe o bază nouă], în care locuiește dreptatea [dreptatea și iubirea, nu nedreptatea și ura]” (2 Petru 3:13; Isaia 65:17; 66:22; Apocalipsa 21:1)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, pe „pământul nou” „răscumpărați ai DOMNULUI [cei nealeși] se vor întoarce [din morminte ― Ioan 5:28, 29], … cu cântece și bucurie veșnică … iar întristarea și vaietul vor fugi. Atunci ochii orbilor vor fi deschiși și urechile surzilor vor fi destupate” (Isaia 35:10, 5); „ei vor construi case și le vor locui; și vor sădi vii și vor mânca rodul lor. … Lupul și mielul vor paște împreună și leul va mânca paie ca boul [nu în cer, dar pe pământul nou]. … Nu vor face rău nici nu vor nimici în tot muntele [împărăția] meu sfânt, spune Domnul (Isaia 65:21-25; Mica 4:4)?

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, împărăția lui Dumnezeu va veni și voia Lui se va face pe pământ precum în cer, și calea Lui va „fi cunoscută pe pământ”, printre toate națiunile; că „Dumnezeu va șterge orice lacrima din ochii lor; și moarte nu va mai fi”; „nu va mai fi niciun blestem” (Matei 6:10; Psalmii 67:1-7; Apocalipsa 21:4; 22:3)?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.