MOTTO 2024 — LAMPA DOMNULUI

Psalmul 119:105

Lumina Domnului nostru a strălucit într-un colț mic al lumii în timpul vieții Lui, și mulți urmași și-au aprins lămpile de la lampa Lui. Instrucțiunea Învățătorului este: „Astfel să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune și să îl glorifice pe Tatăl vostru care este în cer” (Matei 5:16). Nu vă puneți lumina „sub oboroc, ci pe sfeșnic, și aceasta dă lumină tuturor celor din casă” (Matei 5:15). El adaugă: „oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele … Dar cel ce face adevărul vine la lumină, ca să îi fie arătate faptele, pentru că sunt lucrate în Dumnezeu” (Ioan 3:19-21).

Profetul în acest verset își însușește Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul vieții eterne, fundamentul speranțelor și bucuriilor stabilite pentru copilul consacrat al lui Dumnezeu. Ca Studenți ai Bibliei, vedem cu claritate necesitatea acestei lămpi și a luminii. Dovada este copleșitoare, că cei, care nu au nicio lumină, se împiedică în întuneric; în timp ce noi, acei care avem lumina Cuvântului Divin, nu suntem în întuneric, ca ceilalți — „Voi toți sunteți copii ai luminii și copii ai zilei” (1 Tesaloniceni 5:5). Noi aparținem noii dispensații și cetățenia noastră este în noua Împărăție. Prin credință suntem morți față de lume și vii față de Dumnezeu, și prin urmare suntem considerați copiii Luminii chiar în condițiile întunericului prezent; iar ochii înțeleregii noastre sunt luminați de speranțele și promisiunile generoase ale Cuvântului Divin.

Lumina, după cum spune Apostolul, a strălucit în inimile noastre prin credință și încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am privi din perspectiva exterioară și naturală a lucrurilor, am fi ca restul lumii. Este proporțional — cu cât închidem ochii la lucrurile văzute (și pe care le cunoaștem prin credință că sunt doar temporare) și deschidem ochii înțelegerii noastre către lucrurile încă nevăzute și care sunt eterne, doar în acea măsură lumina credinței strălucește în inimile noastre. Perspectiva glorioasă este că în curând Soarele dreptății va străluci și razele sale vor lumina până în cele mai îndepărtate colțuri ale pământului, și fiecare fiu al lui Adam, care este părtaș al blestemului său, va deveni în cele din urmă părtaș la lucrarea de binecuvântare a lui Mesia, fiind adus sub influența acelei Mari Lumini care va constitui veacul milenar, o zi de binecuvântare, de glorie și de cunoaștere a Domnului. „Aceasta era Adevărata Lumină, care [în cele din urmă] luminează pe fiecare om ce vine în lume” (Ioan 1:9).

Să reflectăm la promisiunea făcută de Iehova în Ioan 1:9! Profeția acestui verset depășește vremea acelora care au trăit în acel timp și ne asigură că lumina va străluci asupra celor care sunt în umbra morții, în moartea întunecoasă (mormânt) — o descriere corespunzătoare a Hadesului — cei care sunt în Hades, în întuneric. Lumina trebuie să strălucească asupra fiecărui membru al rasei noastre, deoarece Cristos a murit pentru noi o dată pentru toți. Așa cum toți copiii lui Adam au fost condamnați înainte de naștere, majoritatea au primit beneficiile morții lui Cristos înainte de naștere. Ei cu siguranță vor primi o binecuvântare din lucrarea de răscumpărare a lui Cristos după cum cu siguranță au împărtășit blestemul care a venit asupra Tatălui Adam (Romani 5:12). Начало формы

Același lucru este valabil acum pentru cei care primesc mila lui Dumnezeu. Este un dar; ei nu pot să facă nimic pentru aceasta; sunt doar asigurați că sunt iertați. Diferența este în aceea, că acum foarte puțini au ochi de văzut, urechi de auzit și inimă de apreciat mila lui Dumnezeu așa cum ne este spusă în veștile bune, care pot fi înțelese doar prin auzul credinței. Pas cu pas, după ce selecția poporului său special va fi completă, vederea și cunoașterea vor lua în mare măsură locul credinței. Lumea, conștientizând atunci harul lui Dumnezeu în Cristos Isus, care le va da iertarea păcatelor și le va oferi viața veșnică, dacă o vor accepta, se va bucura în general să împartă marea pradă, marele dar al lui Dumnezeu.

În contrast cu aceasta, avem cuvintele din Marcu 4:21: „Și le-a spus: Este adusă o candelă [sau lampă] ca să fie pusă sub oboroc, sau sub pat? Și nu ca să fie pusă pe sfeșnic?” În acest text scriptural, Isus a folosit lampa pentru a se referi la lumina Adevărului (Psalmul 119:105) și s-a numit pe Sine Lumina lumii (Ioan 8:12). Dar lumina Cuvântului lui Dumnezeu nu a fost dată ca să fie ascunsă. Mai degrabă, Isus le-a subliniat evident ucenicilor Săi datoria și privilegiul de a ridica această lumină pe măsură ce le devine clară, împărtășind-o astfel liber cu ceilalți.

Copiii Consacrați ai lui Dumnezeu, atunci când învață prevederile și aranjamentele Sale, printre care se numără și faptul că calea „celor drepți”, cei îndreptățiți prin credință, este „ca lumina strălucitoare, care strălucește tot mai mult până în ziua desăvârșită”, înțeleg că acesta este „Cuvântul” care trebuie să fie o lampă pentru picioarele noastre și o lumină pentru cărarea noastră (Proverbe 4:18; Psalmul 119:105). Să fim sărguincioși când căutăm Adevărul progresiv (care este întotdeauna în armonie cu Adevărul trecut — E-5, pp. 31, alin. 1, 35-39) să vină de la Domnul, în conformitate cu prevederile și aranjamentele Sale, așa cum sunt explicate și demonstrate din Scripturi de Către Mesagerul Epifaniei și ajutoarele sale speciale.

Marea Mulțime a avut tot Adevărul pe care Domnul l-a oferit Turmei Mici până în anul 1950, când ultimul membru al său (după cum arată Scripturile, trebuia să fie un membru al stelei) a părăsit pământul, și tot Adevărul pe care Domnul li l-a oferit cu atâta bunătate de atunci. Fratele Johnson a arătat din Scripturi (PT 1944, pp. 28-32, în special p. 29, col. 2, sus) că „membrii stelei trebuiau să facă un serviciu complet pentru Turma Mică până când aceasta părăsește lumea [cursivele ne aparțin], … că membrii stelei trebuiau să slujească parțial pentru Marea Mulțime [până pe 22 octombrie 1950] și că Marea Mulțime trebuia să se servească singură fără un serviciu direct de la un membru al stelei [adică s-ar servi pe sine cu un serviciu similar cu cel oferit anterior direct din partea membrilor stelei, dar acum obținut doar prin scrierile lor]”.

În revelarea Domnului prin fratele Johnson a faptului că El va transmite Adevărul Turmei Mici (Adevărul Parousiei și al Epifaniei) Marii Mulțimi, El nu a vrut să spună că Vrednicii Tineri și alții nu ar putea împărtăși înțelegerea și bucuria acestuia, ci mai degrabă, că rolul de vorbitor public și Adevărul Parousiei și Epifaniei au fost puse în mâinile Marii Mulțimi (nu în mâinile Vrednicilor Tineri sau ale altora), ca sarcina lor specială — să reafirme, să apere, să răspândească și să îmbogățească Adevărul deja primit, și să expună, să apere și să îmbogățească Adevărul progresiv pe care Domnul îl va desfășura lor și dezvălui.

Mai mult decât atât, Domnul prin intermediul fratelui Johnson a arătat din Scripturi că „Turma Mică va oferi cu bună știință serviciul său principal — Marii Mulțimi, și serviciul său secundar — Vrednicilor Tineri” (E-10, p. 658, sus), și de asemenea, că în micul antitip, Leviții Buni sunt tipificați de Beniamin și, în acest sens, primesc cei 300 de arginți antitipici, „plenitudinea Adevărului pentru Marea Mulțime și  Vrednicii Tineri, și cinci domenii de autoritate” (Gen. 45:22; E-10, pp. 609, 651; comp. PT 1956, pp. 29, 66, par. 2). Cupa antitipică a lui Iosif a fost pusă în sacul antitipic al lui Beniamin; și în armonie cu împlinirea factuală, înțelegem cele cinci domenii de autoritate că reprezintă sferele de autoritate ale Leviților Buni în slujirea către (1) Marea Mulțime, (2) Vrednicii Tineri, (3) Tăbărașii Consacrați în Epifanie, (4) credincioșii îndreptățiți de probă, în special în Tabăra Epifaniei, și (5) evreii loiali în Tabăra Epifaniei (E-10, p. 649; PT 1959, pp. 37-41).

Sub influența Cuvântului lui Dumnezeu, urmau să se dezvolte și clasele cvasi-alese. Aceste clase sunt ilustrate, printre altele, de animalele curate care au intrat în Arca lui Noe. La general vorbind, acestea sunt compuse din trei grupuri: (1) Acei evrei care, în timpul Veacurilor Iudeu și Evanghelic, au venit în armonie cu legămintele Avraamic și Mozaic în credință și practică, și au rămas credincioși acestora, cu toate că nu s-au consacrat, (2) acei dintre neamuri (și unii evrei) care, pe parcursul Veacului Evanghelic, inclusiv în zilele noastre, deși nu s-au consacrat, s-au pocăit de păcatele lor și L-au acceptat pe Isus ca Mântuitor și rămân credincioși răscumpărării și dreptății, și (3) Tăbărașii Consacrați în Epifanie, care se consacră înainte de deschiderea Căii Sfințeniei, dar după închiderea chemării în clasa Vrednicilor Tineri. (Consultați PT 1955, pp. 21-23 [AP 3 n.e.] pentru o descriere mai completă a celor patru clase alese și a celor cu caracter cvasi-ales.)

În viitorul Veac Milenar, cvasi-aleșii vor avea un statut mai înalt în favoarea lui Dumnezeu decât cei necredincioși. Acest lucru este ilustrat în Ioel 2:28, unde ei sunt numiți fii în contrast cu clasa necredincioasă, cei mai slabi — fiicele. Aceeași distincție între cvasi-aleși și ne-aleși (păgânii și masele omenirii în general) se găsește și în Isaia 60:4. Acest capitol descrie condițiile din Mileniu, când Spiritul și Mireasa vor invita pe „oricine voiește” din rasa lui Adam să vină și să „ia apa vieții fără plată” (Apocalipsa 22:17). În acea zi a restabilirii, „când Fiul omului va ședea pe tronul gloriei sale” (Matei 19:28), masele omenirii, trezite din somnul morții (Daniel 12:2; Ioan 5:28, 29; Faptele Apostolilor 24:15), pe măsură ce sunt restabiliți la viață prin Miel și Soția Mielului, comoștenitorii Lui (Romani 8:17; Apocalipsa 20:4, 6), în calitate de al Doilea Adam (1 Corinteni 15:45-47) și Eva, vor veni la Cristos: unii (cvasi-aleșii, cei care au fost anterior îndreptățiți prin credință) ca fii, în timp ce masele necredincioase ale omenirii, neamurile, etc., va trebui să ia cunoștință de cele mai simple adevăruri, „laptele cuvântului” (1 Petru 2:2); astfel, Dumnezeu vorbește despre acești cei mai slabi ca „fiicele tale” care „vor fi îngrijite lângă tine”.Начало формы

Luca 11:1 sugerează o altă metodă de a avea o lampă la picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră: „Și s-a întâmplat, pe când se ruga într-un anumit loc, după ce a încetat, unul dintre discipolii lui i-a spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum i-a învățat și Ioan pe discipolii lui”. Răspunzând cererii ucenicilor Săi, Învățătorul le-a dat un exemplu de rugăciune, care cu siguranță era foarte diferit de rugăciunile pe care majoritatea oamenilor le aduc, care aparent nu urmează deloc exemplul. Lucrul corect este să ascultăm Cuvântul Domnului și să nu-I vorbim prea mult. Trebuie să ascultăm cu atenție, atunci când El ne vorbește. Poetul a exprimat bine acest gând important:

Învățătorul vorbeste! Slujitorul aude,

Așteptând Cuvântul plin de har,

Tânjind după glasul Tău care înveselește

Învățătorule, să se audă acum!

Te ascult, Doamne pe Tine!

Ce ai Tu să-mi spui?

Noi trebuie să ne „rugăm neîncetat”. Aceasta înseamnă, să nu fim descurajați atunci când lucrurile bune promise nouă și cerute nu vin rapid. Trebuie să ne amintim că Cuvântul Promisiunii este sigur. Trebuie să ne odihnim în aceste promisiuni și să continuăm să cerem și să așteptăm împlinirea lor — cu răbdare și speranță. Astfel, ne rugăm neîncetat, „Vie Împărăția Ta”, nu prin repetarea cuvintelor la fiecare moment sau la fiecare oră, ci prin menținerea gândului, speranței și așteptării pentru aceasta, și prin lucrarea în interesul acelei Împărății și în pregătirea caracterelor noastre pentru a avea o parte în ea. Din partea noastră, simțim că Domnul a acordat deja atât de multe binecuvântări, încât ne-ar fi rușine să cerem ceva mai mult. Prin urmare, propriile noastre cereri trebuie să fie puține.

Rugăciunile noastre ar trebui să fie ofrande de mulțumire, ofrande de laudă, indicații ale devotamentului nostru față de Domnul și încrederea în El, cereri pentru înțelepciune și har pentru a ne ghida în afacerile vieții. Atunci când înțelegem că Spiritul Sfânt este influența, dispoziția lui Dumnezeu, atunci știm pentru ce ne rugăm. Dorim tot mai mult din Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, astfel încât să ne facă mai blânzi, mai amabili, mai iubitori; dorim tot mai mult mintea lui Cristos (aici, cuvintele minte și spirit sunt folosite în mod interschimbabil). Realizăm că trebuie să luptăm să avem această minte a lui Cristos (Filipeni 2:5-8).

Deși rugăciunea este absolut indispensabilă pentru Creștin, așa cum am spus, totuși Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne învață voința și Planul lui Dumnezeu și ne indică calea pe care trebuie să o urmăm. Credem, că eșecul de a vedea acest lucru a fost în mare măsură responsabil pentru lipsa mare de credință a multora care se consideră copii ai lui Dumnezeu. Nicio cantitate de timp petrecută în rugăciune nu va compensa neglijarea studierii Cuvântului Domnului, care este singura lampă pentru picioarele noastre dată nouă ca să ne conducă în această noapte lungă și întunecată în care păcatul a domnit în lume. „Cuvântul Tău este o lampă pentru picioarele mele și o lumină pentru cărarea mea” (Psalmul 119:105).

DE LA RĂZBOI LA PACE

Planul de mântuire al lui Iehova include o perioadă de război și o perioadă de pace: „Pentru fiecarea lucru este un sezon și un timp pentru fiecare scop sub cer” (Eclesiastul 3:1). Istoria lumii rele actuale a fost în mare parte un timp de război. „Noul pământ” promis va inaugura un timp de pace, și scopul lui Dumnezeu de a permite războiul își va atinge împlinirea.

Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că vine cu adevărat vremea când guvernele pământului vor demisiona și vor recunoaște autoritatea Marelui Prinț al Păcii, pe umerii Căruia va sta atunci guvernarea pământului. Isaia 9:6 a prezis că un copil ni se va naște, un fiu ni se va da, care va fi numit „Dumnezeul puternic, Tatăl veșnic, Prințul Păcii”. Și Sfântul Luca relatează nașterea celui a cărui venire a fost anunțată de îngeri și legată în mod specific de pacea pe pământ. El a fost numit Isus (Isaia 9:6; Luca 2:10-14). Dumnezeu a indicat prin Daniel că El va veni „ca Fiul omului” căruia i se va da autoritate și un regat. Toate națiunile și oamenii Îi vor sluji, iar Împărăția Lui nu va fi niciodată distrusă. Deși Împărăția este în primul rând a Tatălui, El îl numește pe Fiul Său „moștenitor al tuturor lucrurilor” pentru a administra afacerile noului guvern al pământului. Isus și-a înțeles destinul și la sfârșitul misiunii primei Sale veniri a spus urmașilor Săi: „Toată puterea îmi este dată în cer și pe pământ” (Daniel 7:13, 14; Evrei 1:1-8; Matei 28:18).

Pacea promisă nu va fi doar o rezolvare temporară a ostilităților actuale de către părți încă neîncrezătoare una în cealaltă. Va fi, în primul rând, o restabilire a păcii — o reconciliere sfântă — între Dumnezeu și rasa umană, o vindecare a rupturii dintre Creator și creaturile Sale rătăcite, permițând libera curgere a vieții în toată gloria ei. Când Mântuitorul a venit pentru prima dată, scopul Său a fost să vindece acea ruptură. „Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență” (Ioan 10:10). Acordarea acelei vieți a fost amânată, în timp ce alte scopuri Divine au avansat, nu în ultimul rând supunerea milioanelor de oameni de pe pământ unei experiențe cu răul, care îi va convinge pe toți oamenii cu spiritul minții sănătoase — bărbați și femei să accepte cu bucurie noul ordin al lucrurilor atunci când beneficiile sale vor deveni evidente. Atunci va fi respectată prima parte a Legii Divine : „Să iubești pe Iehova DUMNEZEUL tău, cu Toată INIMA ta și cu Tot SUFLETUL tău și cu Toată MINTEA ta” (Matei 22:37, Diaglott).

Străzile multor orașe devin un câmp de luptă al neliniștii, iar uciderea unui semen devine un fapt tot mai obișnuit. Iehova permite ca mințile oamenilor să fie umplute de ură, de vânzarea drogurilor și comportament sexual neautorizat. Oamenii cu gândire creștină devin obosiți de război, iar Planul de Mântuire al lui Dumnezeu are o metodă de rezolvare a problemelor. Profetul Isaia abordează această problemă asigurându-ne, că Domnul va fi Cel care va rezolva disputele locale și internaționale. Marile arsenale de arme distructive vor fi predate, iar tehnologia minunată folosită anterior în scopuri malefice va fi folosită pentru a aduce binecuvântări care vor  face mai bună viața tuturor (Isaia 2:4). „Ei nu vor răni, nici nu vor distruge pe tot muntele Meu sfânt [Împărăția]” (Isaia 11:9). Privind aceste condiții viitoare din acest punct de vedere, noi vedem,  că străzile orașelor nu vor mai fi locuri periculoase. Nu va mai fi ca mâna fiecărui om să fie împotriva aproapelui său. Nimic nu va fi permis să rănească sau să facă rău în noul guvern. Deși încă nu au fost dezvăluite metodele exacte ale Domnului, putem fi siguri, că ostilitățile personale, precum și cele naționale, vor fi neutralizate, iar a doua parte a Legii Divine așa cum a fost rezumată de Isus va deveni în general vizibilă: „Să iubești pe APROAPELE tău ca pe tine însuți” (Matei 22:39, Diaglott).

Războiul religios va înceta. „Ei nu vor răni, nici nu vor distruge în tot muntele meu sfânt, fiindcă pământul va fi plin de cunoașterea DOMNULUI, precum apele acoperă marea” (Isaia 11:9); întunericul în care majoritatea oamenilor au trăit și au murit, va dispărea, și va fi evident pentru toți, că mijlocul ales de Dumnezeu pentru mântuirea la viață este Isus Cristos. Nu există altul (Ioan 14:6; Faptele Apostolilor 4:12). Dumnezeu atât de mult a iubit lumea — toate națiunile — încât L-a trimis pe Fiul Său să ofere viață din abundență tuturor. Acceptarea bucuroasă de către toți a invitației Divine la viață este reflectată simbolic în cuvintele lui Isaia 19:22-25, unde oameni care în trecut erau într-un puternic dezacord în chestiuni de credință sunt văzuți uniți în pace. Aceeași idee este oarecum exprimată în Deuteronom 29:29, „Tainele aparțin DOMNULUI Dumnezeul nostru; dar cele revelate ne aparțin nouă și copiilor noștri pentru totdeauna, ca să împlinim toate cuvintele acestei legi”; Ieremia 15:16, „Cuvintele Tale au fost găsite și eu le-am mâncat; și cuvântul Tău a fost pentru mine veselia și bucuria inimii mele, pentru că eu sunt chemat după Numele Tău, DOAMNE Dumnezeul oștirilor.”; Psalmul 119:105, „Cuvântul Tău este o lampă pentru picioarele mele și o lumină pentru cărarea mea”.

O LUMINĂ MAI STRĂLUCITOARE

În cea mai mare parte a istoriei, lumina revelației lui Dumnezeu a strălucit doar slab. Promisiunile făcute lui Avraam și altora, reprezentate tipic în legământul legii și în ceremoniile națiunii  Israel, erau doar umbre și ofereau doar o idee vagă a planurilor harului lui Dumnezeu. Pe măsură ce ajungem în zilele lui Isus, lumina crește.

Când Evanghelia învățată de Isus a fost înțeleasă după Rusalii, Biserica a văzut că binecuvântările pentru lume trebuiau să aibă un caracter durabil și că pentru îndeplinirea acestui scop Împărăția va fi spirituală și compusă din cei pe care Isus i-a numit israeliți „adevărați” – bărbați și femei care, prin atitudine și caracter, au trăit în spiritul Legii și s-au ținut de credința lor profetică.

Adevărata Biserică trebuia să fie o „turmă mică” aleasă atât dintre evrei, cât și dintre neamuri, o clasă care să fie înălțată la natură spirituală și la mare putere. Citim că Isus a adus viața și nemurirea la lumină prin Evanghelie (2 Timotei 1:10). Din ziua lui Isus strălucește încă mai multă lumină, așa cum a prezis El, spunând: „Am încă multe să vă spun, dar nu le puteți purta acum. Dar când vine El, Spiritul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul: . . . și vă va arăta cele ce vin” (Ioan 16:12, 13).

După moartea apostolilor, această nouă Biserică a început să caute la învățători umani pentru a-i conduce. Fiind lumești și ambițioși pentru putere, mulți dintre conducători și-au asumat mari titluri și funcții și au început să stăpânească asupra moștenirii lui Dumnezeu. Treptat s-a făcut o separare între „cler” și „laici”, ducând în cele din urmă la înrobirea credinciosului cu un set rigid de dogme nescripturale. Din această robie s-a dat o îndrăzneață și binecuvântată lovitură pentru libertate și pentru Biblie, cunoscută sub numele de Reformă. Dumnezeu a ridicat luptători îndrăzneți pentru Cuvântul Său, printre care au fost Luther, Zwingli, Melanchthon, Wycliffe, Knox și alții. Apatia (lipsa de emoție) față de aspectele religioase marchează în general societatea occidentală în lumea de azi!

Nivelul ridicat al criminalității violente, al furtului de proprietate și respingerea pe scară largă a codurilor etice pătrund în majoritatea țărilor democratice. Există mulți factori complecși care explică acest lucru, dar, fără îndoială, abandonarea credinței într-un Dumnezeu supraveghetor este unul dintre aceștia. Trebuie să ne întoarcem la cuvintele profeţilor şi al apostolilor pentru orice cunoaștere a prezentului si viitorului. Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu a făcut cunoscut Bisericii creștine misterul voinței Sale, deși a consemnat-o în cuvinte întunecate, care nu au putut fi înțelese până la timpul potrivit (Efeseni 1:9, 10, 17, 18; 3:4-6).

Ironia este că nici profeții, nici îngerii nu au înțeles sensul profețiilor rostite. Petru spune că atunci când au întrebat nerăbdători să cunoască sensul, Dumnezeu le-a spus că adevărurile cuprinse în profețiile lor nu erau pentru ei înșiși, ci pentru noi, cei din Vârsta Creștină (1 Petru 1:12). Este evident că, deși Isus a promis că Biserica va fi călăuzită în tot adevărul, acest lucru urma să se petreacă printr-o dezvăluire treptată.

Instinctiv, întreaga creație geme și suferă tânjind după Mileniu, totuși majoritatea oamenilor bâjbâie în ignoranță, neștiind scopurile pline de har ale lui Iehova pentru ei. Marele Creator pregătește o sărbătoare mare, deschisă tuturor, care va uimi omenirea – un răsfăț din abundență mult peste așteptările lor.

Au fost scrise multe Manifeste (o declarație publică) care justifică și promovează ambițiile și viziunile revoluționare ale omenirii muritoare (vezi PT 1969, p. 60). Cu toate acestea, Manifestul de care ne ținem noi este Cuvântul lui Iehova: „Cele zece porunci!”

O ÎNTREBARE ACTUALĂ

VA DURA LUCRAREA PASTORULUI NOSTRU?

„Binecuvântat este acel rob, pe care domnul său, când vine, îl va găsi făcând astfel.
 Adevărat vă spun că îl va face stăpân peste toate averile sale”. Mat. 24:46-47.

Răspundem: Cu siguranță! Ca și Copii Consacrați ai lui Dumnezeu, avem plăcerea de a menține memoria Pastorului nostru proaspătă în mijlocul nostru și facem acest lucru cel mai bine prin credincioșia noastră studiind Cuvântul lui Dumnezeu dat prin vasele Sale alese. Cu siguranță recunoaștem, că majoritatea celor care l-au proclamat ca Pastor al lor se îndepărtează rapid de învățăturile și practicile sale; astfel, eroarea este predată de cei cernuți.

Cuvintele Pastorului nostru din R-2512: „Mulți, pe măsură ce observă puternica  opoziție față de Adevărul prezent, cei relativ puțini care au urechi să-l audă și inimi pentru a-l asculta, tind să se simtă descurajați”.

Cât de adevărat este că această condiție a fost manifestată în fiecare epocă în timpul domniei acestei lumi rele actuale! Uneori s-a părut că lumea, trupul și diavolul ar fi putut cuceri totul, atât de larg și atât de arogant s-au răspândit forțele aliate ale păcatului, erorii, egoismului, iar spiritul lumesc a crescut și s-a răspândit pe pământ. Cu toate acestea, slujitorul credincios al lui Dumnezeu nu va cădea în disperare, ci va găsi încurajare în promisiunile lui Dumnezeu. Înțelegem că această foamete de adevăr va persista până la inaugurarea Noului Legământ și stabilirea Împărăției veșnice a lui Dumnezeu aici pe pământ (Matei 6:9, 10; Apocalipsa 21:1-4). Acel timp va începe cu învierea Vrednicilor Bătrâni la Ierusalim (Isaia 2:2-4; Ieremia 31:31-34; Romani 1:16; 2:9, 10). Domnia răului lui Satan este permisă de Dumnezeu, cu un scop bun, deoarece sub supravegherea Celui Atotputernic, va avea ca rezultat cea mai mare binecuvântare pentru toți (PT 1984, p. 73).

Dacă ar fi să răspundem la întrebarea noastră din punctul de vedere al experienței umane și al probabilității, ar trebui să admitem că tendința învățăturilor și practicilor în rândul marelui număr de oameni în Adevăr este în direcția abandonării lucrării sale și anulării realizărilor sale. Că acest lucru nu se va realiza de fapt, suntem convinși din punct de vedere Scriptural; dar, fără îndoială, rațiunea umană, în lumina vastelor și variatelor manifestări ale revoluționismului din ultimii ani în rândul oamenilor în Adevăr, ar sugera că lucrarea Pastorului nostru nu va rezista.

Dacă forțele, care au acționat cu un succes extern atât de marcat în revoluționarea împotriva învățăturilor și practicilor sale de-a lungul acestor ani, ar continua să acționeze în același mod pentru încă câțiva ani, nicio putere omenească, vorbind în felul oamenilor, nu ar putea împiedica marea majoritate a poporului declarat al Adevărului să fie pervertiți în învățăturile și practicile lor într-o asemenea măsură încât să nu aibă mai mare legătură cu lucrarea Pastorului nostru, decât Biserica Catolică în susținerea lucrării Bisericii Apostolice. În lumina revoluționismelor evidente ale Societății împotriva lucrărilor sale, unul dintre cele mai uimitoare lucruri de înțeles este atitudinea mentală a multor adepți ai Societății care cred că Societatea îndeplinește cu fidelitate învățăturile, politicile și aranjamentele Pastorului nostru. Desigur, o astfel de atitudine lipsită de discernământ ar indica o apostazie completă față de lucrarea Pastorului nostru, dacă ar continua.

Dar, iubiți frați, în ciuda retrospectivei, aparențelor și perspectivei nefavorabile, avem asigurarea deplină a credinței că lucrarea Pastorului nostru nu va pieri de pe pământ! La timpul potrivit, învățăturile sale vor ieși nevătămate din arderea care va devora erorile levitice. Metodele sale de a face lucrarea Domnului vor fi restabilite și vor duce cu succes înainte cauza Domnului după ce focul va fi mistuit metodele revoluționiste levitice de a face Lucrarea Adevărului și de a contraface Lucrarea Adevărului. Și după ce conducătorii leviți răi vor ieși din foc discreditați din cauza revoluționismului lor și umiliți din cauza înălțării lor de sine, învățăturile și practicile dragului nostru Pastor vor străluci cu tot mai multă splendoare datorită efectelor lor de succes în contrast cu eșecurile perversiunilor levitice! Credința, fiind pe deplin asigurată de acest rezultat, poate aștepta în liniște timpul bun al Domnului pentru împlinirea încrederii sale; „căci râvna Domnului o va împlini”, „la vremea potrivită”. Temporar a suferit și va continua să sufere o eclipsă parțială – pentru o perioadă poate chiar să sufere aproape o eclipsă totală – dar pe cât de sigur Adevărul este puternic și va birui în cele din urmă, pe atât de sigur lucrarea pe care Iehova i-a dat-o de făcut antitipicului Eleazar – Pastorului nostru – (Numeri 3:32; 4:16) va fi recunoscută pe deplin și astfel va dăinui.

Ca și oi ale Domnului, suntem sub îngrijirea Lui constantă de păstor. El nu ne va părăsi niciodată și nici nu ne va uita. „Cărarea celor drepți este ca lumina strălucitoare, care strălucește tot mai mult până în ziua desăvârșită” (Proverbe 4:18). Acest lucru este bine ilustrat în stâlpul de nor și de foc tipic, care „tipifică Adevărul ca fiind potrivit și Spiritul său, în capacitatea lor de a conduce poporul lui Dumnezeu al Veacului Evanghelic din Egiptul antitipic în Canaanul antitipic” (E-8, p. 622).  „În timp ce El a devenit întuneric mai mult sau mai puțin pentru cei necredincioși și credincioși într-o oarecare măsură, El niciodată nu a eșuat în ai  asigura pe ai Săi cu o suficiență a Adevărului Său ca cuvenit și a Spiritului său pentru a-i conduce și călăuzi către Muntele Lui cel Sfânt, Împărăția. Și nu îi v-a lăsa niciodată în această privință, căci «astfel a fost întotdeauna: norul îl acoperea ziua și înfățișarea de foc pe timpul nopții». Și, iubiților, atâta timp cât rămânem credincioși, putem întotdeauna să căutăm stâlpul de nor și de foc antitipic printre poporul adevărat al lui Dumnezeu și îl vom găsi mereu odihnindu-se asupra lor; căci așa a fost plănuit de Dumnezeu” (p. 631, 632).

În calitate de Copii Consacrați ai lui Dumnezeu, recunoaștem că avansarea adevărului așa cum este cuvenit continuă să fie prezentat la 107 ani după moartea Pastorului nostru Russell. În cuvintele Pastorului nostru, există caracteristici speciale ale Adevărului care-și au timpul cuvenit în mod constant și creștinii au fost lipsiți de acestea prin gardurile crezurilor lor. Pentru a ilustra: A fost un adevăr în zilele lui Noe, și unul care cerea credință de la toți cei care voiau să umble în lumina de atunci, că venea un potop, în timp ce Adam și alții nu știuseră nimic despre el. N-ar fi propovăduire de adevăr a propovădui acum un potop viitor, dar sunt alte adevăruri dispensaționale care devin în mod constant cuvenite, despre care vom ști, dacă umblăm în lumina candelei.

Stâlpul de nor și de foc se odihnea direct doar pe Tabernacolul  propriu-zis, nu se odihnea pe curte sau pe tabără. Așa cum a fost cu Vrednicii Bătrâni, Dumnezeu dă acum iluminare și binecuvântări potrivite celor din Curtea antitipică și celor „cu adevărat pocăiți și credincioși”, celor îndreptățiți de probă din Tabără, care s-au consacrat. Cei consacrați în Curtea Epifaniei și în Tabăra Epifaniei sunt, așadar, acum locul de ședere al lui Dumnezeu, de întâlnire cu poporul și de binecuvântare a poporului, așa cum au fost Vrednicii Bătrâni în vremea lor [și deoarece clasele spirituale au fost alese, „Cei Consacrați între veacuri”― Vrednicii Tineri și Tăbărașii Consacrați în Epifanie, sunt beneficiarii acestor mari favoruri].

Copiii iluminați ai lui Dumnezeu recunosc că Vrednicii Bătrâni [secara figurativă], Turma Mică [grâul], Marea Mulțime [orzul], Vrednicii Tineri [fasolea] s-au strâns, dar Tăbărașii Consacrați în Epifanie [lintea] și restul Cvasi-aleșilor [meiul] sunt o lucrare în curs. O, Veacul Evanghelic a fost un timp de semănat. Cel care a semănat sămânța bună este Fiul Omului (Matei 13:37), iar discipolii Săi au ajutat sub conducerea Lui. El este urmat de un „seceriș”, așa cum a fost precedat de o epocă de treierare și de pregătire a oamenilor prin plugul și grapa experiențelor amare cu păcatul și Legea. De asemenea, există tot atâtea secerișuri câte tipuri de sămânță sunt (1 Cor. 15:35-44), dar totul are ordinea sa.

Cvasi-aleșii sunt numiți cu acest nume, pentru că sunt tratați de Dumnezeu ca și cum ar fi cu adevărat o clasă aleasă. Fratele Johnson, vorbind despre ei ca fiind „al cincilea ordin al seminței lui Avraam” (cel mai de jos ordin al seminței pre-milenare a lui Avraam) îi numește chiar „a cincea clasă de aleși”, arătând asemănarea lor strânsă cu una dintre cele patru clase de aleși.  Cvasi-aleșii vor fi „fiii” menționați în Ioel 2:28 și Isaia 60:14 în Împărăția Veacului Milenar și, ca atare, vor primi multe privilegii de slujire. Acest lucru va fi valabil mai ales pentru Tăbărașii Consacrați în Epifanie. Tăbărașii Consacrați în Epifanie, ca și clasele alese, se consacră „până la moarte”. Atâta timp cât păcatul este în creștere, iar Satan acționează ca dumnezeul acestei lumi, orice consacrare Domnului, pentru a fi îndeplinită cu credincioșie, necesită să fie făcută „până la moarte”. Pe lângă condițiile prezente, care aduc moartea credincioșilor, legământul lor de consacrare înseamnă a fi mort față de sine și față de lume și a fi viu față de Dumnezeu.

Fratele Jolly a adus în atenția noastră acest Adevăr care înaintează în PT 1960 p. 63: Fără îndoială, Domnul dorește ca, după trecerea noastră, același aranjament general să continue, cu succesorul nostru în calitate de Administrator Executiv având ca atare control doar asupra chestiunilor de afaceri, dar în calitate de lider al Vrednicilor Tineri și al Tăbărașilor Consacrați în Epifanie având o sferă mult mai largă de slujire. În mod evident, Domnul nu va numi un Tăbăraș Consacrat în Epifanie ca lider al Vrednicilor Tineri, pentru că, așa cum Fr. Johnson a arătat din Scripturi (de exemplu, Exodul 19:12-21; E-11, pp. 336, 339-342), este contrar aranjamentelor lui Dumnezeu ca El să numească pe cineva dintr-o clasă inferioară să acționeze într-o astfel de funcție de serviciu peste o clasă superioară. El nu și-a părăsit poporul nici atunci când Marea Mulțime și-a sfârșit șederea pe pământ, nu i-a lăsat fără un conducător, ca să rătăcească într-o măsură în întuneric, fără dezvăluiri ulterioare ale Adevărului prezent pertinente nevoilor lor. El nu-și va lăsa poporul neprotejat și la mila cernătorilor, nici nu va permite ca lucrarea noastră să fie revoluționată.

Adevărul Progresiv este lumina pentru ziua de azi în planul lui Dumnezeu: Tăbărașii Consacrați în Epifanie, cei care s-au consacrat începând cu toamna anului 1954 (de atunci Vrednicii Tineri nu mai pot fi învingători – Leveticul 12; Apocalipsa 22:11; E-10, p. 114; E-11, p. 473), cred cu siguranță în Isus Cristos ca Mântuitor al lor și, prin urmare, sunt îndreptățiți prin credință; de aceea, din acest punct de vedere, ei sunt numărați printre cei drepți, la fel cum Vrednicii Bătrâni și Vrednicii Tineri, sunt numărați printre cei drepți. Și Tăbărașii Consacrați în Epifanie nu au primit în zadar acest har al lui Dumnezeu, căci s-au consacrat și l-au făcut astfel propriu. Va fi această îndreptățire prin credință luată de la ei la trezirea din morți? Cu siguranță nu! Dacă mor crezând în Domnul, vor învia tot crezând în El; starea lor va rămâne neschimbată. Murind drepți, vor învia drepți.

Chiar dacă în acest Veac nu sunt judecați pentru viață, există unele lucruri în această viață și unele lucruri în Mileniu care vor lucra în Tăbărașii Consacrați în Epifanie pentru a-i pregăti pentru viața veșnică. În această viață, pentru a dovedi credincioșie ca sămânța pământească secundară a lui Avraam, ei trebuie să treacă prin încercarea credinței și ascultării – de fapt, vor trebui să cristalizeze aceste două haruri. De asemenea, vor trebui să dezvolte o măsură mare de dragoste dezinteresată, care este necesară pentru a-și duce credincioși la îndeplinire consacrarea până la moarte. Poate că unii vor atinge măsura iubirii perfecte neîncercate.

În timpul Epifaniei sau Apocalipsei Domnului, într-un sens mai larg în timpul Necazului, când Marea Mulțime a primit învierea sa la natura spirituală, Vrednicii Tineri își vor termina alergarea, dovedindu-și meritul de a împărtăși cu Vrednicii Bătrâni „o înviere mai bună” (Evrei 11:35), și Tăbărașii Consacrați în Epifanie [„Și vei fi binecuvântat, pentru că ei nu te pot răsplăti, fiindcă tu vei fi răsplătit la învierea drepților” Luca 14:14] vor fi pregătiți pentru slava lor în Împărăție. Aceste clase, fiind, de asemenea, poporul consacrat al lui Dumnezeu și având astfel Spiritul Său Sfânt, suspină în ei înșiși, așteptându-și eliberarea. Da, TCE au fost „chemați din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

Acest privilegiu este valabil acum pentru cei, care primesc mila lui Dumnezeu. Este un dar; ei nu pot face nimic pentru acesta; ei doar sunt asigurați că sunt iertați. Diferența este că acum foarte puțini au ochi de văzut și urechi de auzit și inimă de apreciat mila lui Dumnezeu așa cum ni se spune în veștile bune, care pot fi înțelese doar prin auzul credinței. Pas cu pas, după ce selecția poporului său special va fi completă, vederea și cunoașterea vor lua în mare măsură locul credinței. Lumea, conștientizând atunci harul lui Dumnezeu în Cristos Isus, care le va da iertarea păcatelor și le va oferi viața veșnică, dacă o vor accepta, se va bucura în general să împartă marea pradă, marele dar al lui Dumnezeu.

РТ № 940, ʼ24:2; ТР № 568, ʼ24:2

 

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.