Ziua de Judecată

ȘTIAȚI CĂ: gândul la Ziua de Judecată produce groază în mulți pentru că de obicei au fost greșit învățați că este o zi de 24 de ore, când, în mijlocul unor mari zguduiri ale naturii ― cutremure literale, morminte care se deschid etc.― Cristos cheamă din binecuvântarea cerească și din chinuri groaznice miliardele de morți, îi pune înapoi în corpurile vechi pe care le-au avut până la moarte, le pronunță sentința și după aceea îi trimite înapoi, unii în bucurie veșnică în cer, dar marea majoritate să fie chinuiți veșnic de către diavoli care nu ard ― prin urmare, Ziua de Judecată a fost denumită  sfârșitul lumii (vezi Dicționarul)?

 • Știați că, această părere, care a apărut în Veacurile Întunecate, face ca Ziua de Judecată să fie cu totul lipsită de scop ― o păcăleală?
 • Știați că, din cauza că Adam n-a ascultat, Dumnezeu l-a condamnat la moarte pe el (și pe rasa din coapsele sale), dar că Dumnezeu în marea Sa iubire a făcut ca Fiul Său să fie „făcut carne”, „puțin mai prejos decât îngerii pentru suferirea morții… ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru fiecare om” (Geneza 2:17; 3:17-19; Romani 5:6-19; Matei 20:28; Ioan 1:14; 3:14-18; Evrei 2:9)?
 • Știați că, aceste „vești bune ale marii bucurii, care va fi pentru tot poporul”, se concentrează în Isus, „răscumpărare pentru toți, ca să fie mărturisit la timpul cuvenit”; ele garantează „tuturor oamenilor” (fără a doua șansă pentru oricine din rasa lui Adam) o ocazie deplină și corectă pentru viața veșnică (fie în această viață, fie după ce vor fi fost treziți din morți ― Ioan 5:28-29, ASV), pentru că Dumnezeu „dorește ca toți oamenii să fie salvați [din condamnarea adamică; dar nu toți vor fi mântuiți veșnic] și să vină la cunoașterea adevărului” (Luca 2:10; 1 Timotei 2:3-6; 4:10 )?
 • Știați că, termenul zi este adesea folosit pentru a însemna o perioadă mult mai lungă decât 24 de ore, atât cum este folosit în mod obișnuit (de exemplu, ziua lui Luther), cât și cum este folosit în Scriptură (Geneza 2:4; Evrei 3:8, 9; Psalmul 95:7-10; 2 Corinteni 6:2)?

ȘTIAȚI CĂ: Veacul Evanghelic a fost ziua de judecată pentru Biserică (2 Tesaloniceni 1:4, 5; 1 Petru 4:17), dar că Dumnezeu de asemenea „a stabilit o zi, în care El va judeca lumea în dreptate” ―  „ziua judecății și a pieirii [distrugerii] oamenilor neevlavioși; dar … să nu fiți ignoranți [ nu uitați, ASV]  referitor la acest lucru, că o zi înaintea Domnului este ca o mie de ani” (Faptele 17:31; 2 Petru 3:7, 8; Psalmul 90:4)?

 • Știați că, Satan, „dumnezeul acestei lumi”, a orbit timp de secole mințile marii majorități (2 Corinteni 4:4), că întunericul a acoperit pământul, „întunericul gros poporul”, dar că în marea zi de judecată a lumii el este legat, „să nu mai înșele națiunile, până se vor împlini cei o mie de ani” (Isaia 60:2; Apocalipsa 20:2, 3, 7)?
 • Știați că, „în acea zi”, domnia lui Cristos de 1000 de ani, când El va judeca omenirea, „pământul va fi plin de cunoașterea Domnului, precum apele acoperă marea”; atunci „se va spune… Iată, acesta este Dumnezeul nostru; noi l-am așteptat și El ne va salva… ne vom veseli și ne vom bucura de salvarea Lui” (Isaia 11:9, 10; 25:6-9; 40:5; 52:10; Ieremia 31:34; Habacuc 2:14)?
 • Știați că, cuvântul a judeca așa cum este folosit în Scripturi, nu înseamnă doar a condamna, ci include (1) instruire (Psalmii 19:7-11; 25:8, 9; 106:3; 119:108; Isaia 33:5; 56:1; 59:4, 8-15; Ezechiel 22:2; Matei 12:18-20; 23:23; Coloseni 2:16), (2) încercare (Psalmul 26:1-3, compară cu Psalmul 139:23, 24; Ieremia 11:20, compară cu Ieremia 20:12; 2 Tesaloniceni 1:4, 5), (3) pedeapsă pentru corectare (Isaia 26:9; 1 Corinteni 11:31, 32 ― compară cu Luca 12:47, 48; Evrei 12:5-11; Apocalipsa 3:19) și (4) pronunțarea unei sentințe (Matei 7:1, 2; Ioan 7:24; Deuteronom 1:16; Psalmul 17:2)?
 • Știați că, Isus „va judeca [prin aceste 4 procese] pe cei vii și pe cei morți la [pe parcursul] arătarea Sa și a Împărăției Sale”; „el trebuie să domnească [în domnia Sa de 1000 de ani], până va pune pe toți dușmanii Săi sub picioarele Sale; ultimul dușman nimicit va fi moartea” (2 Timotei 4:1; 1 Corinteni 15:24-26; Psalmul 72:1-4; Isaia 11:1-6; 32:1; Ieremia 23:5, 6; Osea 13:14; Apocalipsa 20:11-15)?

ȘTIAȚI CĂ: „Mireasa” lui Cristos, comoștenitorii Săi, Biserica adevărată, va conduce cu El peste pământ în ziua judecății de 1000 de ani și va participa la judecarea lumii, oferindu-le „apa vieții fără plată” (1 Corinteni 6:2; Obadia 1:21; Matei 19:28; Luca 22:29, 30; Romani 8:16-21; 2 Timotei 2:11, 12; Apocalipsa 3:21; 5:9, 10; 20:4, 6; 22:17)?

 • Știați că, conform promisiunii întărite prin Jurământ a lui Dumnezeu, Sămânța lui Avraam, adică Cristos și Biserica, va binecuvânta „toate familiile pământului”; și aceasta va fi în timpul domniei lor de 1000 de ani (Geneza 12:3; 22:16-18; Galateni 3:7-9, 16, 29; Evrei 6:13-20; Faptele 3:19-25)?
 • Știați că, printre cei care urmează să fie binecuvântați sunt incluși cei morți, precum și cei vii ― că morții vor fi treziți din „somnul” lor în moarte (Psalmii 6:5; 146:4; Daniel 12:2; Ioan 5:28-29, ASV; 11:11-14; 1 Tesaloniceni 4:14; 2 Petru 3:4) și atunci li se va da o cunoaștere exactă a adevărului și o posibilitate deplină de a câștiga viață veșnică?
 • Știați că, în cele din urmă „Dumnezeu va șterge fiecare lacrimă de la ochii lor și nu va mai fi moarte, nici întristare, nici plângere, nici nu va mai fi durere, pentru că lucrurile dintâi [lucrurile din domnia lui Satan, inclusiv blestemul păcatului și moartea] s-au dus” (Apocalipsa 21:1-4; 22:1-3; Isaia 35:10; 65:17-25)?
 • Știați că, „când Fiul omului va veni în gloria sa… atunci va ședea pe tronul gloriei sale; și înaintea lui vor fi adunate toate națiunile; și [sub probele din acea zi mare de judecată], îi va separa pe unii de alții, precum păstorul separă oile de capre”; și că celor cu caractere bune, ilustrați ca niște oi, li se va da viață veșnică și „vor moșteni împărăția” pe pământ (cei blânzi o vor moșteni ― Matei 5:5), în timp ce celor care nu se vor dovedi demni, ilustrați ca niște capre, vor „pleca în pedeapsă veșnică [greacă, kolasin, înlăturare]”, moartea a doua, nu vor mai trăi niciodată ― „toți cei răi vor fi distruși”; „vor fi ca și cum nu ar fi fost” (Matei 25:31-46; Psalmul 145:20; Obadia 1:16; Matei 10:28; 2 Petru 2:1, 12; Iuda 1:12)?

ȘTIAȚI CĂ: distrugerea celor răi este simbolizată prin faptul că sunt aruncați în „lacul de foc”, „care este moartea a doua”, în „focul veșnic [focul este un simbol potrivit, nu al păstrării, ci al distrugerii ], pregătit pentru diavol [care urmează să fie distrus, anihilat ― Evrei 2:14; Ezechiel 28:19] și îngerii săi” (Apocalipsa 20:14, 15; 21:8)?

 • Știați că, „plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața eternă prin Isus Cristos”, că „sufletul care păcătuiește, acela va muri”, că în cele din urmă „fiecare suflet, care nu-l va auzi [asculta] pe acel profet [Cristos], va fi nimicit din popor” (Romani 6:21, 23; Ioan 3:36; 1 Ioan 5:12; Psalmul 37:38; Ezechiel 18:4, 20; Faptele 3:19-23)?
 • Știați că, Biblia arată că ziua de judecată a lumii nu este sfârșitul lumii, ci Ziua Mântuirii, când Împărăția lui Dumnezeu va conduce pe pământ; deci să ne bucurăm foarte mult când o vedem că se apropie ― „Să se veselească pământul … căci El [Dumnezeu] vine să judece pământul: el va judeca lumea cu dreptate, și popoarele cu adevărul său”; „toate marginile pământului au văzut salvarea Dumnezeului nostru” și se vor teme (venera) de El (Psalmii 96:1-13; 98:1-9; 67:1-7; Isaia 26:9; Numeri 14:21)?

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.